vybodován.cz

důležité informace pro vrácení řidičského průkazu (řidiči vybodovaní a se zákazem řízení)

Get Adobe Flash player

Ztráta řidičského průkazu

kategorie řidičů, kteří přišli o ŘP

 • řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů
 • řidič, který má soudem uložený trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • řidič, který má správním orgánem uloženou sankci zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců
 • řidič v podmínce, jež se ve zkušební době zavázal zdržet řízení motorových vozidel

... více informací zde

Vrácení řidičského průkazu

Vybodovaní mohou žádat o vrácení ŘP po uplynutí nejméně 12 měsíců od odebrání ŘP na příslušném obecním úřadě či magistrátu. Řidiči se zákazem činnosti až po uplynutí zákazu (většinou 6 nebo 12 mesíců).

Musíte doložit tyto dokumenty:

 • písemnou žádost o navrácení ŘP (zde najdete možný návrh)
 • doklad o odborné způsobilosti (obdržíte v autoškole)
 • doklad o zdravotní způsobilosti vč. výsledků dopravně psychologického vyšetření (psychotestů)

...více informací zde

Bodový systém

Slouží ke sledování opakovaného páchaní přestupků a trestných činů. V Česku byl zaveden v roce 2006.  Vztahuje se pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR

Za spáchání vybraných dopravních přestupků nebo trestného činu jsou řidičům přičítány "trestné" body v rozmezí od 2 do 7 bodů. Při dosažení hranice 12 bodů dochází k tzv. vybodování řidičů, tedy k dočasné ztrátě řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je pak možné získat zpět nejdříve po jednom roce.

Všechny přestupky jsou evidovány v centrálním registru řidičů, který vede Ministerstvo dopravy. Záznamy bodovaných přestupků provádí úřad obce s rozšířenou působností (obecní úřad nebo magistrát) podle trvalého bydliště řidiče.

...více informací zde

Bodové ohodnocení přestupků

2 body

 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti (v obci o 5km/h, mimo obec o 20km/h)
 • Držení telefonního přístroje
 • Neoznačená překážka provozu

3 body

 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti (v obci o 20km/h, mimo obec o 30km/h)
 • Řízení bez osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • Nepřipoutání se bezpečnostním pásem
 • Nezastavení před přechodem pro chodce
 • Překročení hodnot (váha vozidla)

4 body

 • Nedání přednosti v jízdě
 • Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku
 • Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny ŘP
 • Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo pás 
 • Ohrožení chodce na přechodu

...celá tabulka zde

Odečítání bodů

K odečtení bodů může dojít ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že se řidič od uložení poslední sankce za bodovaný delikt nedopustil jednání zařazeného do bodového hodnocení.

 • po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – v tom případě se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
 • po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – v tomto případě se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle předchozího bodu,
 • po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců - pak se odečtou všechny zbývající body.

Tyto lhůty se však neběží po dobu výkonu trestu zákazu řízení.

Pokud řidič nemá na svém kontě více než 10 bodů, a zároveň se nedopustil žádného deliktu, za který mu bylo uloženo 6 bodů a více, může absolvovat školení bezpečné jízdy. Pokud toto školení úspěšně absolvuje, budou mu na jeho žádost umazány 3 body.

 ...více informací zde 

Legislativa

Zákon č.361/2000 sb.- zákon o silničním provozu

Zákon č.101/2013 sb. - novela zákona č.361/200 sb., která mj. určuje osobu pro kterou je povinné dopravně psychologické vyšetření a určuje kdo bude psychotesty hradit

Zákon č.200/1990 Sb. - přestupkový zákon